Sự bình tĩnh và thông minh đã cứu sống em... Nếu quả ấy mà bị chèn thì chỉ có chết chắc :(((((

Nguồn bài viết: https://beat.vn/post/289282