Biến Căng Long An: Đang Cháy Lớn Tại Chợ Rạch Kiến Ngay lúc này (7-12) đang cháy nổ lớn tại chợ Rạch Kiến huyện Cần...

Biến Căng Long An: Đang Cháy Lớn Tại Chợ Rạch Kiến Ngay lúc này (7-12) đang cháy nổ lớn tại chợ Rạch Kiến huyện Cần Đước. Thiệt hại chưa xác định được

Nguồn bài viết: https://beat.vn/post/289453